Verksamhet

KLOCKARGÅRDENS FÖRSKOLA

FÖRSKOLANS UPPDRAG 

Förskolan har en nationell läroplan (Lpfö18) som anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. I enlighet med läroplanens skrivningar skall förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och bedriva en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran, lärande och undervisning bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

 

OM VÅR FÖRSKOLA 

Klockargårdens förskola är ett fristående föräldrakooperativ som startades 1 april 1991, med syfte att erbjuda barnomsorg på orten. Vår lokal var från början en bostad åt byns klockare och därefter, innan förskolan startades, bedrev kommunen 6-årsverksamhet här.  

Föräldrakooperativet drivs som en ekonomisk förening där huvudman för verksamheten är en styrelse bestående av fem vårdnadshavare. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och är ansluten till Fremia. Tillsättning av platser sker i samarbete med Hudiksvalls Kommun.  

Kooperativet har barn i åldern 1–5 år.  KLOCKARGÅRDENS VISION OCH VÄRDEGRUND 

Visionen på Klockargårdens förskola är att förskolan skall vara TRYGG, ROLIG OCH LÄRORIK! 
Vi ger alla barn, utifrån sina förutsättningar, möjlighet att lyckas och tro på sin egen förmåga, att känna JAG KAN! Vi värnar om varandras välbefinnande och trygghet och lägger därmed stor vikt vid skapande av tillitsfulla relationer, mellan barn, barn-vuxna samt vuxna emellan. Leken utgör grunden för lärandet, och med trygga lekande barn och vuxna skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt lärande.   
  

 


TYRA I FÖRSKOLAN 

På förskolan använder vi oss av applikationen Tyra. Den nyttjas till schemainlämning, frånvaroanmälan, samt kommunikation mellan föräldrar och pedagoger. På Tyra finns också en blogg/dokumentationsvägg där vi lägger ut bilder och dokumentation över barnets och verksamhetens aktiviteter och händelser.  Vårdnadshavare har i och med appen Tyra en större möjlighet att följa barnets utbildning, lärande och vardag på förskolan. 

Inloggningsuppgifter och information ges vid inskolningen. 

BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Vi arbetar med att lyfta barnens delaktighet och inflytande över vardagen. Genom att aktivt lyssna och hörsamma varandra försöker vi skapa möjligheter för barnens inflytande och egna val. Genom vardagliga samtal, den gemensamma pedagogiska dokumentationen och reflektionen synliggör vi barnens tankar, utforskande och intressen. Barnens tankar, åsikter, intressen och behov ligger gemensamt till grund för utformning av lärmiljöer, materialtillgång och planering av verksamhet. Vi genomför också en enkät tillsammans med barnen så att vi genom den kan hörsamma barnens åsikter och utefter det utforma utbildningen tillsammans med barnen 

 

VÄRDEGRUND  
På Klockargårdens förskola råder nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Värdegrundsfrågor har en central plats i vardagen. Vi uppmuntrar barnen att samarbeta och respektera varandra. Vi belyser och tar tillvara barn och pedagogers olikheter som en tillgång för att öka förståelsen om att olikheter är bra. Man kan vara och göra olika men är ändå lika bra.  

 

LEKEN 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. För barnen är det leken i sig som är viktig, men genom leken utmanas och stimuleras fantasi, inlevelse, motorik, kommunikation, samarbete och mycket mer. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Vi erbjuder olika lärmiljöer där barnen får tid att mötas i lek och lustfyllt lärande som utmanar och stimulerar. Vi pedagoger är medupptäckare, inspiratörer och utmanare.  

 

SKAPANDE 
Vi erbjuder en miljö rik av möjligheter med material i mångfald för att skapa, konstruera och gestalta med många olika tekniker – både analoga och digitala. Vi använder många olika estetiska uttrycksformer i vår vardag, vi skapar, sjunger, dansar och dramatiserar.   

 

SPRÅK 

Vi arbetar för att erbjuda en rik språkmiljö som inbjuder till nyfikenhet och utforskande, där även den kroppsliga och verbala kommunikationen emellan barn och vuxna som sker i samspel med varandra ingår.  Genom att läsa, samtala, ställa frågor och reflektera kring böcker, texter och symboler osv utvecklas barnens språk. Vi arbetar bland annat med detta genom “Läsfixarna”, som bygger på beprövad erfarenhet och som utmanar barnen att skapa en djupare förståelse för böckernas innehåll och betydelse. Återberättande är något som förskolan arbetar aktivt med, detta för att stimulera och bredda barnens erfarenheter av eget berättande. Vi arbetar också kontinuerligt med Före Bornholms modellen – språklekar för förskolan. Leken är av stor betydelse för barnens språkutveckling, dels leken med språket dels leken som uttrycksform.  

 

 

MATEMATIK

Matematiken finns runt omkring oss, överallt, i vardagen.  På förskolan upptäcker och undersöker vi matematiken genom en inspirerade miljö som skapar möjligheter för matematiskt tänkande och problemlösande.  Vi använder vardagliga matematiska begrepp i både lek, rutinsituationer och planerade undervisningssituationer. För att förtydliga och synliggöra matematikens alla delar använder vi oss av Mattekarusellen.  

 

TEKNIK  

Liksom matematiken så är vi också omringade av teknik – den finns också den överallt i vår vardag. Vi arbetar för att göra oss och barnen medvetna om att teknik är allt som människan har skapat, som har funktioner och specifika egenskaper till för att underlätta i vardagen. Vi erbjuder många olika material att arbeta, laborera och konstruera med i våra olika lärmiljöer, både inom- och utomhus. Detta för att utmana och stimulera barnen nyfikenhet för tekniska fenomen och att ge dem möjligheter att själva komma med egna idéer, tankar och lösningar. I vårt arbete synliggör vi bland annat de fem enklaste maskinerna också kallad “de mäktiga fem”. 

 

DIGITALITET 

Vi använder digital teknik och olika program som ett pedagogiskt verktyg. Utifrån kreativitet och fantasi är det ett redskap som ger oss möjlighet att skapa inspirerande miljöer. Pedagogerna väljer de digitala verktyg, program eller hjälpmedel med omsorg som utifrån deras syfte lockar till samspel, kommunikation, skapande, kreativitet och inkludering där den lärande processen är i fokus. Vårt motto är att hellre producera än konsumera, barnen producerar bland annat egna sagor genom särskilda applikationer.  

 

NATURVETENSKAP  
Vår förskola är omringad av naturen! Vilket skapar goda möjligheter att observera, undersöka och upptäcka naturvetenskapliga fenomen. Vi lyfter fram naturvetenskap i dagliga samtal och i planerade undervisningssituationer, som till stor del också sker utomhus. Vi arbetar medvetet med att synliggöra begrepp om vad naturvetenskap kan vara och experimenterar för att undersöka och pröva olika teorier och egna hypoteser. Detta för att öka barns och pedagogers kunskap om olika element, som vatten, ljus, luft etcetera. 

 

HÅLLBAR UTVECKLING  
Arbetet med hållbar utveckling är en viktig del i vår verksamhet. För att sträva mot dessa mål arbetar vi med grön flagg som är ett miljöarbete med syfte att öka barnens medvetenhet om hållbar utveckling. Hållbar utveckling omfattar fem områden:  kretslopp, närmiljö, livsstil och hälsa, konsumtion och vattenresurser.  
 
Vi strävar efter att vara en så giftfri förskola som möjligt.  


KVALITETSUTVECKLING 

Förskolan arbetar aktivt för att kontinuerligt och systematiskt utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen som skrivs i läroplanen. Verksamhetens organisation, innehåll och genomförande ska utvecklas med syfte att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. 


VÅRDNADSHAVARES DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Vi tycker att det är viktigt med en god föräldrakontakt. Du som vårdnadshavare ska kunna känna dig delaktig i ditt barns vistelse i kooperativet och trygg med oss pedagoger. Funderingar, önskemål och problem som rör ditt barn och verksamheten diskuterar du direkt med personalen, övriga frågor tar du upp med styrelsen. 

Vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka vår verksamhet. Samtala med personalen så kan vi komma överens om en passande dag.  

Trygghet,lärande

och

utveckling